กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง64 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2564
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางวิชาการ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

** รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS **

1. โครงการรับบุคคลทั่วไป 
จำนวนรับทั้งหมด 56 ที่นั่ง

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

1.2 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

  • GAT 40 % แบ่งเป็น ตอนที่1 15 % ตอนที่ 2 25%
  • PAT1 20 %
  • PAT2 40 %

*กรณีคะแนนเท่ากัน จะมีการเรียงคะแนนสูงสุดตามลำดับ PAT2 PAT1 GAT ตอนที่1 GAT ตอนที่2 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นำคะแนนมาพิจารณา

1.3 เอกสารที่ใช้สมัคร. : ยังไม่ต้องมีการส่งเอกสารการสมัคร โดยให้รอประกาศจากทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันตรวจสอบเอกสาร

1.4 ขั้นตอนการสมัคร : สมัครทางออนไลน์  ชำระเงินเงิน แล้วรอประกาศผล

1.5 ค่าสมัครสอบ : 350 บาท ธนาคารกรุงไทย

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการบุคคลทั่วไป <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครโครงการบุคคลทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 64

2. โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ  
จำนวนรับทั้งหมด 14 ที่นั่ง

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 วิทย์-คณิต

2.2 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

  • GAT 40 % แบ่งเป็น ตอนที่1 15 % ตอนที่ 2 25%
  • PAT1 20 %
  • PAT2 40 %
  • สอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
  • ตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

*กรณีคะแนนเท่ากัน จะมีการเรียงคะแนนสูงสุดตามลำดับ PAT2 PAT1 GAT ตอนที่1 GAT ตอนที่2  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้นำคะแนนมาพิจารณา

2.3 เอกสารที่ใช้สมัคร ให้เตรียมในวันส่งเอกสาร

⇒ ใบสมัครที่มีรูปถ่ายน้อง

⇒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒ สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒ หนังสือรับรองการเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจ

⇒ เอกสารอื่นๆอ่านต่อที่ระเบียบการ

2.4 ค่าสมัครสอบ : 350 บาท ธนาคารกรุงไทย

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
( เปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 เมษายน 2564 )

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
( เปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 เมษายน 2564 )

ผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2564