กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ค่ายดอกพระยอม ครั้งที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

ค่ายดอกพะยอม ปีที่ 4 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 เปิดระบบสมัครแล้ววันนี้ 1 คน/ค่าย/สิทธิ์ ไม่มีค่าใช้จ่าย รูปแบบค่าย Online และ Onsite

เปิดรับสมัครแต่วันนี้- 31 กรกฏาคม 2564
กิจกรรมค่าย วันที่ 14  และ 21 สิงหาคม 2564
วันที่ 21 สิงหาคม (มีทดสอบสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ)

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 4 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
– หน่วยกิตรวมกลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 หน่วยกิต

รายละเอียดค่าย 👇👇👇http://www.acat.ubu.ac.th/new
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 👇👇👇https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

คำแนะนำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 👇👇👇

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/www.nurse.ubu.ac.th