FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 64 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) เปิดรับนิสิตเข้าศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Music Therapy (International / Interdisciplinary)

MA in Music Therapy Chulalongkorn University

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลหลักสูตร สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดูข้อมูลหลักสูตรคลิก
สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com

พร้อมทั้งยังสามารถ รับชม VDO ประกอบการบรรยาย จากอาจารย์พิเศษของหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (รอบกลางของมหาวิทยาลัย )
รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564
รอบที่ 3 วันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook Messenger ของ
Facebook Page: MA in Music Therapy Chulalongkorn University
หรือสอบถามผ่านช่องทางอีเมลของหลักสูตรฯ ที่ cufaamt@gmail.com