กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

TCAS62KU

 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด
 • TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินการรับสมัคร KU_TCAS 2562 ดาวน์โหลด

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

วิทยาเขตกำแพงแสน
เข้าระบบรับสมัคร

วิทยาเขตศรีราชา
เข้าระบบรับสมัคร

วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
เข้าระบบรับสมัคร

โครงการรับสมัคร

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio กำหนดการ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก 1 – 15 ธ.ค. 61 บางเขน
2 เรียนล่วงหน้า 1 – 15 ธ.ค. 61 ทุกวิทยาเขต
3 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 – 15 ธ.ค. 61 บางเขน
4 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 1 – 15 ธ.ค. 61 บางเขน
5 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 1 – 15 ธ.ค. 61 ศรีราชา
6 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน 1 – 15 ธ.ค. 61 ศรีราชา
7 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 – 15 ธ.ค. 61 ศรีราชา
8 รับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 1 – 15 ธ.ค. 61 กำแพงแสน
9 โอลิมปิกวิชาการ 1 – 15 ธ.ค. 61 บางเขน
10 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ศรีราชา 15 พ.ย. – 16 ธ.ค. 61 ศรีราชา
11 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มก. ฉกส. 3 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 62 สกลนคร
รอบที่ 2 การรับระบบโควตา กำหนดการ วิทยาเขต
1 นักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
2 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
3 เพชรนนทรี 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
4 ลูกพระพิรุณ 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
5 เด็กไทยสู่สากล 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
6 โควตาพิเศษ 30 จังหวัด 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
7 โควตานักกีฬาดีเด่นฯ 6 – 20 ก.พ. 62 ทุกวิทยาเขต
8 โควตาศิลปวัฒนธรรม 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
9 รับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ศรีราชา
10 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย 4 ก.พ. – 7 เม.ย. 62 สกลนคร
11 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา 6 – 20 ก.พ. 62 สถาบันสมทบ
12 ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษาทางด้านวนศาสตร์ 6 – 20 ก.พ. 62 บางเขน
13 รับตรงเขตพื้นที่การศึกษา 6 – 20 ก.พ. 62 กำแพงแสน
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กำหนดการ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions กำหนดการ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ กำหนดการ วิทยาเขต
ยังไม่มีข้อมูลโครงการ
1,109 Comments