กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Admission1 ,Admission2)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission1 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.2 คณะวิทยาศาสตร์
1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.4 คณะบริหารธุรกิจ
1.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
1.7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1.8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.9 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
1.10 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
1.11 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
1.12 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
1.13 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เว็ปไซต์ในการสมัคร