กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  จำนวนรับทั้งหมด 490 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2564
เกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียน

 • คณะวิทยาศาสตร์ ⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สัตวศาสตร์ (แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์,การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง) นวัตกรรมอาหารและการจัดการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล(แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ,วิศวกรรมพลังงาน) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนรับทั้งหมด 75 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก
– สอบข้อเขียน ความถนัดวิชาชีพครู
– สอบสัมภาษณ์
– สาขาที่เปิดรับ สถาปัตยกรรม การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์เกษตร

ระเบียบการรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

3.คณะเทคโนโลยีเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 230 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  7 เมษายน 2564
เกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

 • สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง พัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

ระเบียบการการรับสมัคร  คณะเทคโนโลยีเกษตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จำนวนรับทั้งหมด 6 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  7 เมษายน 2564

 • สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง พัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

รายละเอียดของทุน

จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งสถาบันจัดหาที่พักโดยให้ยกเว้นค่าที่พัก ตลอดเวลาการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร ทุน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

4. คณะวิทยาศาสตร์

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  31 มีนาคม 2564
เกณฑ์การคัดเลือก : สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์
– สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

ระเบียบการรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ทุนมงกุฏราชพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ  สาขาละ 3 ทุน  รวมทั้งหมด 27 ที่นั่ง
เกณฑ์การคัดเลือก
– เป็นผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน อันดับ 1-3 คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ของคะแนนสอบ
– สอบสัมภาษณ์
– สาขาที่เปิดรับ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฟิสิกส์อุตสาหกรรม สถิติประยุกต์ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม(นานาชาติ)

ระเบียบการรับสมัคร ทุนมงกุฏราชพฤกษ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับทั้งหมด 95 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  7 เมษายน 2564
เกณฑ์การคัดเลือก
– คุณสมบัติ *บางสาขาใช้ภาษาอังกฤษยื่นด้วย
– สอบสัมภาษณ์
– สาขาที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร,วิศวกรรมแปรรูปอาหารม,วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)

ระเบียบการรับสมัคร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร <<คลิกอ่านที่นี่>>

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนรับทั้งหมด 90 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  31 มีนาคม 2564
เกณฑ์การคัดเลือก 

 • สอบข้อเขียน
 • GAT และ PAT1
 • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ระเบียบการรับสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ <<คลิกอ่านที่นี่>>

7.วิทยาลันนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จำนวนรับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  7 เมษายน 2564
เกณฑ์การคัดเลือก :

 • พิจารณาจากเอกสารการสมัคร (อ่านที่ระเบียบการ)
 • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาที่เปิดรับ วิศวกรรมวัสดุนาโน ,หลักสูตร 2 ปริญญา

ระเบียบการรับสมัคร  วิทยาลันนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

8.คณะศิลปศาสตร์   จำนวนรับ 55 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –  29 มีนาคม 2564

เกณฑ์การคัดเลือก

 • สอบเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สาขาที่เปิดรับ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ระเบียบการรับสมัคร  คณะศิลปศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

9. คณะอื่นๆรอประกาศ

Cr.smovidyaKMITL

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง