กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ – ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เปิดรับจำนวน 5 อัตรา

Cr.ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
เปิดรับ 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทาง กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ,ภาษาต่างประเทศ
– มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Soft Ware พื้นฐาน (Word, Excel, Power Point)
– สามารถใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet ได้

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน (Word, Excel, Power point) ได้

4 ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– เพศหญิง

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน การเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร.043 – 235902 ต่อ 1201 – 1203 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เว็ปไซต์หลัก : คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการรับสมัคร