กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

Home / ข่าวรับตรง59 รับตรงทั่วประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

ด้วยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ) ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น MFEC Group, บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่           หลักสูตร            สาขาวิชา
     1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
     2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

2.6 ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.7 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 6 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.6) ไม่น้อยกว่า 2.25

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

  ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากร พร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ) 2559 [ 2,053.49 KB] ?

     สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

19 Comments