กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ทปอ.แจงละเอียดยิบ ขั้นตอนการรับสมัครแอดมิสชั่นส์5รอบปี’61 ยันใช้ 9วิชาสามัญ, GAT-PAT ยังคงมี Admissions เดิม !!

 ครั้งนี้ ทปอ. ได้ให้ข้อมูลแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น >.<  ระบบใหม่จริงก็เหมือนระบบเดิมมาก  มีรับตรง มีAdmissions มีรับตรงหลัง Admissions แต่สมัคร GAT/PAT ได้รอบเดียวและการสอบจะเริ่มหลังเรียนจบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ว่า ตามที่มีข่าวความสับสนเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบนอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 นั้น ทปอ. ขอใหข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1. ทปอ. ยังยึดแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 5 ข้อ คือ
1.1 นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม. 6 ก่อนมีการสอบข้อเขียน
1.2 นักเรียนไม่ต้องวิ่งร่อกสอบ
1.3 ระบบการรับเข้าไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนมากเกินไป
1.4 นักเรียนมีสิทธิเลือกสาขาที่ต้องการเรียน
1.5 มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถเลือกนักเรียนตรงกับความต้องการของตนเองได้
2. ภาพรวมเบื้องต้นของแผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะดำเนินการรับทั้งหมด 5 รอบดังนี้

ทปอ.
3. สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
3.1 นักเรียนสามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา แต่มี 1 สิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการจะสมัครในรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์เรียนในสาขาวิชาที่เลือกไว้ก่อนหน้าแล้ว
3.2 การสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น วิชาสามัญ 9 วิชา GAT/PAT ข้อสอบเฉพาะของสาขาวิชาและข้อสอบตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา จะเริ่มดำเนินการหลังจากนักเรียนเรียนจบม.6 แล้ว (ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน)
3.3 การสอบ GAT/PAT จะมีเพียง 1 คร้ัง
3.4 สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ จะสามารถสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเพิ่มเติมได้
4. สถาบันอุดมศึกษายังคงรับสมัครตามเกณฑ์แบบแอดมิสชั่นส์เดิมซึ่งใช้องค์ประกอบของคะแนน GPAX, ONET, GAT/PAT และอื่น ๆ ที่ ทปอ. เคยประกาศไว้แล้ว ในการรับรอบที่ (4) Clearing-house 2
5. สถาบนอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบนี้ตั้งแต่รอบที่ 1-3 แล้วจะดำเนินการรับตรงอิสระตามรอบที่ 5 โดยกาหนดช่วงเวลารับร่วมกันและเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม
6. สถาบนอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบนี้ตั้งแต่รอบที่ 1 – 3 แล้วจะดำเนินการรับตรงอิสระตามรอบที่ 5 และเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน
7. สําหรับปีพ.ศ. 2561 ทปอ. ยังคงยืนยันแนวข้อสอบตาม วิชาสามัญ 9 วิชา และGAT/PAT โดยสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัย ทปอ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเร่งดำเนินงานบูรณาการข้อสอบร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสอบกลางร่วมกันโดยยึดหลักการให้มีเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้เพื่อเตรียมตัวของผู้เข้าสอบคัดเลือกซึ่งภายในปี พ.ศ. 2561 อาจจะดำเนินการในรูปแบบการมีวิชาเฉพาะเสริม และจะนํามาใช้เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2562 CR.UNIGANG.COM

894 Comments