กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 1/2564 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน : จำนวน 1 อัตตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2 อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีในวันที่สมัคร
3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี

2 วิศวกร : จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา
และอื่นๆ
2 มีอายุ ดังนี้
– ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
– ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ : จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิดังนี้
– ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
– ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน
2 มีอายุ ดังนี้
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์

4 เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา : จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจ
2 มีอายุ ดังนี้
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์
3 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี

5 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง) : จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ด้านคอมพิวเตอร์ Computer Engineering หรือ Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีอายุ ดังนี้
– อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์
– อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์
1 มีใจรักด้านการเขียนโปรแกรม
2 มีทัศนคติที่ดีในการท างานและสามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
3 มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอเพื่อสื่อสารงาน IT ให้พนักงานส่วนงานอื่นสามารถเข้าใจโดยง่าย
4 ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทนและมีความคิดสร้างสรรค์
5 สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติ
(1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อกำหนดบริษัท ที่ 5/2558 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
(2) สำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ต้องการให้เป็นไปตาม รายละเอียดตำแหน่งงานแนบท้ายประกาศนี้
(4) ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
– TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
– TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
– TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
– IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร
สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยศูนย์ทดสอบปิดทำการชั่วคราว จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นใบ แสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัคร แต่หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับบริษัทต้อง นำสำเนา ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นที่ฝ่ายบริหารองค์กร ภายใน 45 วัน ภายหลังจากวันที่ ประกาศผลการ คัดเลือก หรือก่อนวันรายงานตัวเข้าทำงานแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่สามารถนำผลคะแนน ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนตามที่กำหนดข้างต้นมายื่นยันได้ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร งานกับบริษัทมาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม  – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
1 สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egati.co.th หรือ
2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดในการรับสมัคร