กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2564

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง รับสมัครสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคยมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

2 นายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
-สาขาวิชาโยธา
-สาขาวิชาการก่อสร้าง
-สาขาวิชาสำรวจ
-สาขาวิชาไฟฟ้า
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาเครื่องกล
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-สาขาวิชาเขี่ยนแบบเครื่องกล
-สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
-สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

3 นายช่างเจาะบ่อบาดาล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน10,430 – 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
2ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำลุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่
วันที่ 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com
เลือกหัวข้อ “พนักงานราชการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม :