กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ “กรมการแพทย์” เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา
รับสมัครทางอีเมลล์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดการเตียงสำหรับประชาชน (สายด่วนกรมการแพทย์ 1668)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลและได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ในประเภทสาขาการศึกษาจิตวิทยา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (สอบถาม)

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19- 22 กรกฎาคม 2564

โดย 2 วิธี คือ
– สมัครด้วยตนเอง : ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ
– ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร และหลักฐานการสมัครโดยสแกนไฟล์นามสกุล pdf เป็นไฟล์เดียว
ส่งมาที่ dms.strategy001@gmail.com ระบุหัวเรื่อง “สมัครงานพนักงานจ้างเหมาโครงการฯ” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร) ให้นำเอกสารตัวจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวบุษบง สมกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-6060 นายพิศาล โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานหมายเลขโทรศัพท์ 6040 (ในเวลาราชการ)