กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมกับ รับตรงรอบที่ 2 จุฬา 4-13 กพ.

รับตรงจุฬา62

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)

จุฬา62

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตร                      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ              วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

– ใบรับรองผลการศึกษา (CLICK)

4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาใน          หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาใน                    คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร                    เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

7. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              วารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

8. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

– หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร (CLICK)

9. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์            ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

10. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา                          ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

11. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล                  ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

12. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตร                      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (เอกเดี่ยว) คณะครุศาสตร์                  ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

13. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา                เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

14. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร            ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

15. ประกาศรับสมัครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษา          ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

16. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์          มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

– คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

17. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

– คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

18. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาใน                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2562 โครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อพื้นที่ขาดแคลน                  ทันตแพทย์ซ้ำซาก โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

– คำแนะนำการสมัครขอรับทุน (CLICK)

19. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม          เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

– ประกาศรับสมัคร (CLICK)

– เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK)

จุฬา62

ข้อมูลตรง www.tcas.atc.chula.ac.th

1,870 Comments