กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 พร้อมทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ #สอบตรง #รอบ 1 ปีการศึกษา 1/2565

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2564

สอบข้อเขียน : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

พยาบาลศาสตรบัณฑิต – 4 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
• น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

อาชีพที่รองรับ
• พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
• พยาบาลวชิาชีพประจา สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้น
• ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สามารถศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เว็ปไซต์และรายละเอียดในการรับสมัคร : คลิกที่นี่
ทำไมถึงต้องเรียนที่นี่ มาดูกัน