ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. จะ […]