กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

สมัครงานราชการ – สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 3 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-16 สิงหาคม 2564

ภาพจาก spu.ac.th

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,050 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทางการบิน หรือทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบิน พลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรช่างเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการที่มีคุณวุฒิคล้ายคลึง กันจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีใบอนุญาตด้านการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) มาตรฐาน EN 4179 หรือ มาตรฐาน ASNT หรือ มาตรฐาน PCN aero (Level1) อย่างน้อย 1 วิธี (Method)

2. ตำแหน่ง นักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งนี้

3. ตำแหน่ง นักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นๆ ที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://catc.thaijobjob.com 
โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

รายละเอียดในการรับสมัคร