กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง65 กำหนดการสอบ BMAT ใช้สอบเข้าTCAS65 แพทย์ ทันตะ เภสัช ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ BMAT ใช้สอบเข้า TCAS65 แพทย์ ทันตะ เภสัช ปีการศึกษา 2565
เปิดรับการลงทะเบียน : วันที่ 1-30 กันยายน 2564
ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564
วันสอบ : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการร่วมกันมหาวิทยาลัยนอติงแฮม
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภารปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอบประกอบด้วยเนื้อหาใดบ้าง?

BMAT มีระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบเขียนบนกระดาษ แบ่งเป็น 3 ส่วน ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละส่วนด้านล่าง

ส่วนที่ 1: ทักษะการคิด

มีการทดสอบอะไรคำถามระยะเวลา
ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์คำถามแบบมีตัวเลือก 32 ข้อ60 นาที

ส่วนที่ 2: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้

มีการทดสอบอะไรคำถามระยะเวลา
ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนจนถึงมัธยมปลายในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้คำถามแบบมีตัวเลือก 27 ข้อ30 นาที

ส่วนที่ 3: การสอบข้อเขียน

มีการทดสอบอะไรคำถามระยะเวลา
ความสามารถในการเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด และสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระชับได้ใจความการสอบข้อเขียนหนึ่งข้อจากคำถามสามข้อให้เลือก30 นาที

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของ BMAT โปรดดูที่ ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการสอบ BMAT

หากต้องการทราบว่าเราคิดคะแนน BMAT อย่างไร ไปที่ BMAT – หน้าการให้คะแนนและผลสอบเดือนพฤศจิกายน

**************************************************************

ระเบียบการรับสมัคร BMAT ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>