กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 60 อัตรา

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวน 60 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบแบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
1. ทหารกองหนุน (เหล่าทหารแพทย์)
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2. ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) ที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบกที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อายุไม่เกิน 25 ปี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมแพทย์ทหารบก ชั้นล่าง แฟลต 10 เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการรับสมัคร