กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ทราบแล้วหรือยัง จำนวนผู้สมัคร/การแข่งขัน รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60 ผู้สมัครเกิน 6 หมื่นแล้ว !!

เกษตรศาสตร์

โค้งสุดท้าย รับตรง  KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60 กำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 ม.ค. 60 นี้

 มีจำนวนผู้สมัครรวมทุกคณะมากกว่า 6 หมื่นคน ( 1 คนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 คณะ )  เผย 20 คณะผู้สมัครสูงสุด และการแข่งขันสูงสุด  : สมัครมากสุดได้แก่ สัตวแพทย์ เศรษศาสตร์ สื่อสารมวลชน  แข่งขันมากสุด สื่อสารมวลชน 383 ต่อ 1 !!!

20 คณะที่มีผู้สมัครสูงสุด  รับตรง  KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60

20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด รับตรง  KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 60

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนผู้สมัครที่เลือกสาขาต่าง ๆ ในระบบรับสมัครที่รวมทั้งการเลือกอันดับรูปแบบที่ 1 (ที่เลือกได้ 4 อันดับ) และรูปแบบที่ 2 โดยรวมผู้สมัครทั้งหมด ทั้งที่ชำระค่าสมัครแล้วและยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร    ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณจำนวนผู้สมัครที่สนใจเลือกสาขาเพื่อให้ผู้สมัครใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น อนึ่งผู้สมัครหนึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายสาขาทำให้ข้อมูลในตารางจะมากกว่าจำนวนผู้สมัครจริง ข้อมูลสถิติในตารางด้านล่างนี้จะถูกปรับปรุงรายวัน

วิทยาเขตบางเขน
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 105 649
สาขาวิชาเคมีการเกษตร 15 71
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 15 87
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 20 202
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 10 123
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 15 463
สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 15 253
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 10 10
คณะประมง (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาประมง 140 824
คณะวนศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวนศาสตร์ 30 804
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 10 81
คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 273
สาขาวิชาเคมี 8 400
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 5 250
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 354
สาขาวิชาชีวเคมี 2 231
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 5 98
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 5 131
สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 104
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16 290
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 16 112
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 4 217
สาขาวิชาสถิติ 11 174
สาขาวิชาชีววิทยา 11 809
สาขาวิชาสัตววิทยา 4 236
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 35 67
สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 15 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 15 800
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 1,015
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 25 635
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 55 1,214
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 1,259
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 15 328
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 60 1,215
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 40 409
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 30 271
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 25 562
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 1,001
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 50 285
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 60 672
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 75 609
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 25 340
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 40 242
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 35 130
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) 55 554
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 15 98
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 53
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 10 71
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 10 105
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) 30 140
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) 30 148
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ) 15 38
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 20 273
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4 411
คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 2,389
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 30 216
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 10 135
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 40 621
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) 30 68
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 40 415
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) 20 61
คณะสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 452
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 3 635
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 3 1,025
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 3 299
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) 3 262
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 315
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 264
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) (ภาคพิเศษ) 25 33
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) 25 245
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) 25 56
สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) 25 91
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (ภาคพิเศษ) 20 ** 263
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ภาคพิเศษ) 20 ** 291
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) 20 ** 103
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) (ภาคพิเศษ) 10 172
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 99
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 55 182
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) 55 233
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 50 2,417
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 25 149
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 50 354
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 25 275
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 904
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 30 87
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 40 69
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 30 61
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 35 66
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 40 290
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 30 36
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 25 48
คณะมนุษยศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) 20 153
สาขาวิชาภาษาไทย 30 1,179
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 1,883
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 234
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 10 111
สาขาวิชาภาษาจีน 10 792
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 20 348
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 5 1,915
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 5 305
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ) (ภาคพิเศษ) 40 650
คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาการเงิน (วิทย์-คณิต) 17 391
สาขาวิชาการเงิน (ศิลป์-คำนวณ) 17 186
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) 20 296
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) 15 228
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (วิทย์-คณิต) 6 226
สาขาวิชาการจัดการการผลิต (ศิลป์-คำนวณ) 4 81
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) 5 273
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) 5 201
สาขาวิชาบัญชี (วิทย์-คณิต) 35 1,240
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-คำนวณ) 10 346
สาขาวิชาบัญชี (ศิลป์-ภาษา) 5 107
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต) 35 341
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-คำนวณ) 10 111
สาขาวิชาบัญชี (ภาคพิเศษ) (ศิลป์-ภาษา) 5 29
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 30 1,071
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 30 384
คณะสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตบางเขน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 706
วิทยาเขตกำแพงแสน
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะเกษตร กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 10 56
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 226
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 10 84
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขา) 40 230
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 71
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 189
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 7 157
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 10 259
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 10 143
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 10 165
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2 222
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 5 24
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 2 9
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 5 31
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 5 84
สาขาวิชาเคมี 3 57
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 34
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 306
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 115
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 26
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 201
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 10 421
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 239
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 20 128
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 5 144
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 35 70
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 10 28
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 15 97
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 10 107
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 3 313
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5 425
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5 192
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 3 240
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 184
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) 10 23
วิทยาเขตศรีราชา
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต) 15 277
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คำนวณ) 15 265
สาขาวิชาการจัดการ (วิทย์-คณิต) 15 152
สาขาวิชาการจัดการ (ศิลป์-คำนวณ) 15 169
สาขาวิชาการตลาด (วิทย์-คณิต) 15 157
สาขาวิชาการตลาด (ศิลป์-คำนวณ) 15 146
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต) 15 218
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ศิลป์-คำนวณ) 15 225
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) 15 484
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) 15 359
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต) 15 362
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ศิลป์-คำนวณ) 15 181
สาขาการเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต) 15 164
สาขาการเงินและการลงทุน (ศิลป์-คำนวณ) 15 93
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 30 203
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 30 110
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 30 114
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 30 195
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 30 238
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 30 163
สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 30 78
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 106
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 135
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 143
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 5 122
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 165
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 5 39
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 39
สาขาวิชาเคมี 15 111
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 126
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 134
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 80
สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 33
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 40 861
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 20 69
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 117
สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 20 115
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 40 6
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 40 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 30 21
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 30 12
สาขาวิชาประมง 30 8
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 15
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 30 31
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 47
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 40
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 17
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 17
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 30 19
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 30 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 11
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 13
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 30 11
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 30 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาการจัดการ 20 20
สาขาวิชาการบัญชี 50 28
สาขาวิชาการตลาด 10 10
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 50 15
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 89
สาขาวิชาการเงิน 50 4
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 50 45
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 89
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 28
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวนรับ จำนวน
ใบสมัคร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 100 88
39 Comments