กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการเพชรตะวันออก ม.บูรพา

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี “โครงการเพชรตะวันออก” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 240 คน เปิดรับหลายคณะเช่น พยาบาล 26 คน , สาธารณสุข 14 คน , ศึกษาศาสตร์ 12 คน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นม.6 ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก หรือ มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บิดา-มารดามีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด   จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราาจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2559

533 Comments