กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร 2561 จำนวน 3,366 คน

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ  

ม.นเศวร

Update ระเบียบการ ระบบรับตรง (โควตา) 3,366 คน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วครับ พร้อมระเบียบการอื่นๆ ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ รับสมัคร
ครั้งที่ 1/1 (การรับนิสิตด้วย Portfolio)
1. 34 3-9 ต.ค. 60
23
65
20
การรับนิสิตแบบโควตา
2. 3,366 22-28 ธ.ค. 61
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

70

20

22-28 ธ.ค. 60
55 12-18 ธ.ค. 60>
การรับตรงทั่วประเทศ
3.
  • โครงการ กสพท.
57 9-14 พ.ค. 61
หมายเหตุ:
*** วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน
การรับแบบ Admissions
4.
  • Admissions
1,443 6-10 มิ.ย. 61
การรับตรงอิสระ
5. 10 6-12 ก.ค. 61

เอกสารแนะแนว

เว็บไซคต์หลัก

Read more at http://www.unigang.com/Article/42314#CMdoG5R2CEMc2P7k.99

20 Comments