กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 มาแล้วจร้า 5 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิปิกวิชาการ ชีววิทยา
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
5. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร 12-23 กันยายน 2559

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 

หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.md.chula.ac.th/

358 Comments