กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เด็กรร.เตรียมพัฒน์คว้าอันดับ1 แอดมิชชัน 61 ‘นิเทศจุฬาฯ’

ทปอ.เผยผลแอดมิชชันปี 61 เด็กรร.เตรียมพัฒน์ คว้า อันดับ1 นิเทศ จุฬาฯ ขณะที่คณะแพทย์ ม.บูรพา ฮิตสุด อัตราแข่งขัน 1 ต่อ 110 

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. แถลงข่าวผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ ทีแคส รอบที่ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชัน ปีการศึกษา2561 ว่า ในปีนี้มี 3,303 คณะ/สาขาวิชา  62 สถาบัน เข้าร่วม ขณะที่มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 54,782 คนและผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจำนวน 44,371 คน ซึ่งมีนักเรียนที่ได้คะแนนโดดเด่น จำนวน 9 ราย โดยผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญานิษย์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 91.29 ส่วนอันดับที่ 2 นายวิศรุต กองสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 87.19 อันดับที่ 3 นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณสกล โรงเรียนรสชวิทยานุกูล จ.สกลนคร สอบได้ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 85.85

อันดับที่ 4 นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ สอบได้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยคะแนน  85.63 ​อันดับที่ 5 นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี สอบได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ด้วยคะแนน 84.64 อันดับที่ 6 นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล ​โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม สอบได้ คณะนิติศาสตร์ จุฬา   ฯคะแนน  84.22 ​อันดับที่ 7 ​นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ​ สอบได้ ​คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯคะแนน 83.91 อันดับที่ 8 นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น สอบได้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนน 82.80 และอันดับที่ 9 นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี สอบได้ ​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯคะแนน 82.48

“ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ อันดับที่ 1.คณะแพทยศาสตร์หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย(กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราแข่งขัน 1:110 อันดับที่ 2.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) สวนสุนันทา อัตราแข่งขัน 1:92อันดับที่ 3.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาประถมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มรภ.สุนันทา อัตราแข่งขัน 1:90 อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มรภ.สวนสุนันทา อัตราแข่งขัน 1:67 และอันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:56 “ประธาน ทปอ.กล่าว

Credit  dailynews

932 Comments