กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว คุณสมบัติ/เกณฑ์คัดเลือก รับตรง รอบ Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ 61 จำนวน 2,379 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS
รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง) ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

รายละเอียด KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตศรีราชา ดาวน์โหลด

รายละเอียด  KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน ดาวน์โหลด

รายละเอียด KU-TCAS 61 รอบที่ 1 วิทยาเขตบางเขน ดาวน์โหลด

ปฏิทินโครงการรับสมัคร KU-TCAS 61 ดาวน์โหลด

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS โดยแบ่งการรับเป็น 5 รอบ ดังแสดงในตารางด้านล่าง สำหรับรายละเอียดสาขาวิชา เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง) กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก 20 – 30 ต.ค. 60 271 บางเขน
2 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ 20 – 30 ต.ค. 60 134 ทุกวิทยาเขต
3 เรียนล่วงหน้า 24 – 31 ต.ค. 60 351 ทุกวิทยาเขต
4 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. 1 – 31 ต.ค. 60 163 กำแพงแสน
5 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) 1 – 31 ต.ค. 60 81 กำแพงแสน
6 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 1 – 31 ต.ค. 60 23 กำแพงแสน
7 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 1 – 31 ต.ค. 60 163 ศรีราชา
8 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน 1 – 31 ต.ค. 60 81 ศรีราชา
9 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 – 31 ต.ค. 60 23 ศรีราชา
10 ขยายโอกาสทางการศึกษา 1 ต.ค. – 17 พ.ย. 60 1,089 สกลนคร

 เว็บไซต์หลัก

65 Comments