กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 2560

เตรียมพร้อม รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. นี้
โดยจะเป็นโครงการรับตรงทั่วประเทศ

ใช้คะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)

หลักสูตร วิชาและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
รอบที่ 1 รอบที่ 2
GAT PAT1 PAT2 O-NET GAT PAT1 PAT2
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
30% 40% 30% 40%
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
20% 10% 70% 20% 10% 70%
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
100% 100% 100% 100% 100% 100%
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
40% 10% 50% 30% 40% 30%
 • กายภาพบำบัด
30% 30% 40% 30% 20% 20% 30%
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
20% 40% 40% 20% 20% 30% 30%
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20% 40% 40% 20% 20% 30% 30%
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
20% 40% 40% 20% 20% 30% 30%
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • วิศวกรรมซอฟท์แวร์
60% 40% 60% 40%

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบจากสทศ.มาประมวลผลโดยตรง และใช้คะแนนสอบที่มากที่สุด (หากสอบเกิน 1 ครั้ง)

 ใช้คะแนนสอบจากการสอบวัดความรู้พื้นฐาน

หลักสูตร วิชาที่สอบและคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
ภาษา
ไทย
ภาษา
อังกฤษ
วิทยา
ศาสตร์
คณิต
ศาสตร์
ความถนัด
ทาง
วิชาชีพ
สำนักวิชาการจัดการ
 • บัญชี
20% 40% 40%
 • บริหารธุรกิจ
20% 40% 40%
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
40% 40% 20%
 • เศรษฐศาสตร์
20% 40% 40%
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, ประมง)
16.67% 16.67% 50% 16.67%
 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
20% 60% 20%
 • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
20% 60% 20%
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
100%A
 • วิศวกรรมโยธา
100%A
 • วิศวกรรมวัสดุ
100%A
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100%A
 • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
100%A
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
100%B
 • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
100%B
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
50% 50%
 • ภาษาจีน
50% 50%
 • อาเซียนศึกษา
50% 50%
 • ไทยศึกษาบูรณาการ
50% 50%
 • รัฐศาสตร์
50% 50%
 • นิติศาสตร์
50% 50%
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • สถาปัตยกรรม
100%C
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
20% 80%D
หมายเหตุ ความถนัดทางวิชาชีพ
A = ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
B = วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป
C = ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
D = ความถนัดทางการออกแบบอุตสาหกรรม  ข้อมูลดีๆจาก Unigang
79 Comments