กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและบริหาร ปี 61 ม.อีสเทิร์นเอเชีย

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการและบริหาร

กลุ่มเน้น

การจัดการภาครัฐและเอกชน

dd

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

การฝึกงาน

-ในกรณีที่มีงานทำงานอยู่แล้ว ใช้สถานที่ทำงานเป็นที่ฝึกงานได้เลย

ดังนั้น จะใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียนเพียง 2.5 ปี เท่านั้น

– ในกรณีที่ยังไม่มีงานทำคณะจัดหาแหล่งฝึกงานให้ซึ่งมีทั้งแหล่งฝึกระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ค่าใช้จ่าย

– กรณีไม่มีงานทำ ไม่มีประกันสังคม กู้ได้ 100% ตลอดหลักสูตร

– กรณีมีงานทำ ชำระค่าเล่าเรียน 16,667 บาท/เทรอม เฉลี่ยเพียงเดือนละ 4,000 บาท เท่านั้น

เวลาเรียน

วันอาทิตย์ เริ่ม 8.30 – 16.00 น.

เอกสารประกอบการสมัคร**อย่างละ 2 ฉบัย

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาวุฒิการศึกษา

5.สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.กำลังเรียน หรือจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.มีผลคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 1.50

3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร

  1. ส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น 1 อาทิตย์-พฤหัสบดี
  2. ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา (อ.ดาว) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามระเบียบการรับสมัคร

อาจารย์ธัญปวีณ์ ภัคสุวรรณวัฒน์ (อ.ดาว)

เบอร์โทร : 094-142-9794, 089-201-8979

ID Line : 0941429794 http://line.me/ti/p/9qb0fqa0uw

Facebook : รับสมัครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย EAU

40 Comments