กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ภาคปลายปี 59 และปีการศึกษา 60 หลากหลายคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ภาคปลายปี 59 และปีการศึกษา 60 หลากหลายคณะ

หอการค้า

คณะบริหารธุรกิจ

เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ

 ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ และนักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ จึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมาย ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจ เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจ

คณะบัญชี

เรียนบัญชีแนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักบัญชีตัวจริง

รู้ไหมว่า “โลกธุรกิจ” แตกต่างจากโลกที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่มาก ทั้งการแข่งขัน ความใฝ่ฝันของผู้คน ความพ่ายแพ้ ความสำเร็จ คนที่ก้าวทันโลกธุรกิจ ย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่น ประสบการณ์จริงในงานด้านบัญชี…เป็นเรื่องสนุก และท้าทาย และเหนืออื่นใด เป็นสาขาวิชาชีพที่โลกธุรกิจมีความต้องการมาก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น “นักบัญชีมืออาชีพ” ในอนาคต ที่สามารถเลือกองค์กร ที่คุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกได้ ลองถามใจคุณเองซิว่า…คุณพร้อมที่จะเป็นนักบัญชีผู้นั้นหรือยัง? หากเปรียบทั้งองค์กรธุรกิจเป็นร่างกาย นักบัญชีเปรียบ เสมือนแพทย์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพทางด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเหตุนี้นักบัญชีมืออาชีพ จึงเป็นที่ต้องการของธุรกิจเสมอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งสร้างนักบัญชียุคใหม่ ผู้รอบรู้ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจได้ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการธุรกิจชั้นนำถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะบัญชีแห่งนี้

จุดเด่นของบัณฑิตคณะบัญชี

• เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพได้ (คณะมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่หลากหลายมาใช้ในการเรียน การสอนทั้งโปรแกรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น SAP)

• มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดงาน และสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปปฏิบัติงานได้จริง (มีวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง ณ สถานประกอบการ)

คณะเศรษฐศาสตร์

เรียนเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

การที่จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ใช่มีแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่จำเป็นต้องหยั่งรู้ถึงความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ ทางธุรกิจและสังคม การศึกษาเศรษฐศาสตร์จะสร้างความรู้ และความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ผลกระทบของความสัมพันธ์นี้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการคน องค์กร และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์จึงเปรียบเสมือน นักวางแผนหรือนักยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นนักยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่ก้าวล้ำโลกธุรกิจยุคใหม่

คณะนิเทศศาสตร์

เรียนนิเทศศาสตร์แนวใหม่ สร้างสรรค์งานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทันยุคธุรกิจดิจิทัล

นักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ พิธีกร นักโฆษณา ครีเอทีฟ พีอาร์ นักสื่อสารการตลาด สุดยอดอาชีพในฝันของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ผู้ต้องการทำงานที่สนุกและท้าทาย นิเทศศาสตร์ จึงเป็นหนึ่งในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีคนอยากเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี ด้วยคุณภาพของหลักสูตร และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงจากวงการธุรกิจสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการด้านสื่ออันทันสมัย ผนวกกับการฝึกงานจริงในภาคสนาม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันต่อยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรนักบริหาร

เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของโลกวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตทางวิศวกรรมชั้นยอดของเหล่าวิศวกรอัจฉริยะ อาชีพที่ท้าทายความฝันของใครหลายคนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำทางธุรกิจ ที่มีความเข้าใจในความต้องการด้านวิศวกรรมของภาคธุรกิจ จึงมุ่งผลิตบัณฑิต ที่ไม่เพียงแต่รอบรู้และมีประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ แต่ยังมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อก้าวสู่อนาคตของนักบริหารงานวิศวกรรมที่เป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

เรียนนิติศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักกฏหมาย

ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมาจากการมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายยิ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคนักกฎหมายธุรกิจยิ่งเป็นที่ต้องการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมุ่งเน้นหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ ที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง จากเหล่าคณาจารย์และนักกฎหมายมืออาชีพ เพื่อสร้างนิติศาสตรบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม พร้อมปรับตัวได้ทันกับโลกยุคสารสนเทศเลือกเส้นทางสู้นักกฎหมายมืออาชีพ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ถ้ามุ่งมั่นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครที่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ

Banner_Admission_edit-02

ยังมีอีกหลากหลายคณะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าหลัก คลิ๊กเลย

512 Comments