กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ
การจัดการกีฬา 200 คน
การฝึกสอนกีฬา 150 คน

เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2559

55 Comments