กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 การรับตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดยื่นสมัคร 20-29 ธ.ค. นี้

สถาบันพระบรมราชชนกจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา
ในโครงการ การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561

การรับตรงจากพื้นที่
__ ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่รับผิดชอบโควตาจังหวัดประสานงานกับโรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
__ รับเฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยกิตครบตามกำหนด
__ ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป และทุนสถาบันพระบรมราชชนก (ทุน สบช.)
__ เกณฑ์การสมัคร ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะเด่น ได้แก่ ๑) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ ๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓) อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๔) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
__ องค์ประกอบในการคัดเลือก GPAX ร้อยละ ๓๐ GPA วิทย์ คณิต และอังกฤษ ร้อยละ ๒๐ แต่ละกลุ่มสาระวิชา สัมภาษณ์ ร้อยละ ๑๐ **เฉพาะทุนสถาบันพระบรมราชนก สัมภาษณ์ที่วิทยาลัยเจ้าของโควตา

ผู้สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐาน เลือก ได้ ๑ หลักสูตร
เปิดรับ วันพุธที่ ๒๐ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน้าเว็บไซต์หลัก น้องๆ สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วว่า
เปิดสาขาไหน จำนวนเท่าไร ใครรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ >.<

ระเบียบการและใบสมัคร

เว็บไซคต์หลัก+การจัดสรรคโควตา

564 Comments