กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 63 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และ ภาคต่อเนื่อง  

รับตรง 63 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น (16 ธ.ค. 62 – 13 มี.ค. 63)

** คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
– สำเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส. รับเฉพาะบางสาขาวิชา
– แผนการเรียนตามที่กำหนด
**เกณฑ์การพิจารณา
– สอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
– สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาวิชาการจัดการการบิน  300 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตร 4 ปี) 60 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • หลักสูตรวิชาภาคพื้น สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน 3 ปี)
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • สาขาวิชาช่างเครื่องบิน 56 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน 40 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ  60 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  •  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคสมทบ20 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • สาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน 20 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
  • สาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง) วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 20 คน
(สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบข้อเขียน)
**การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์
– ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
**กำหนดการ
รับสมัคร  : 16 ธ.ค. 62 – 13 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 มี.ค. 63
สอบ : 04 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 เม.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ : 24 – 25 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 05 พ.ค. 63
452 Comments