กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร นานาชาติ แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 

ลาดกระบัง1

สาขาที่เปิดรับ
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 30 คน
วิศวกรรมเคมี 30 คน
วิศวกรรมโยธา 30 คน
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ 30 คน
ชีวการแพทย์ 30 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 6 มีนาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ  ประจำปีการศึกษา  2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2560 

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 3 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

670 Comments