กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC ปี 59-60

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2559 ถึง 12  กรกฎาคม 2559

·        หลักสูตรศิลปศาสตร์ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น,
การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และนิเทศศิลป์

·        หลักสูตรบริหารธุรกิจได้แก่ สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

·        หลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์

·    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก อาทิ  

·        ทุนก่อนเข้าเรียน ได้แก่ ทุนส่งเสริมการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา และทุนนักศึกษาพิการ

·        ทุนระหว่างเรียน ได้แก่ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม ทุนทูตภาษาต่างประเทศ ทุนส่งเสริมผู้นำเยาวชน ทุน MUIC Young Ambassadors และทุนโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS)    ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยรับสมัครและจัดสอบโทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245

Mahidol University International College’s academic calendar is based on a system of three trimesters – Trimester 1 (September-December), Trimester 2 (January-April) and Trimester 3 (April-July) – each running for 12 weeks. There is a brief summer session in August.

image: http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/wp-content/themes/muic2012/images/page/when_to_apply_purple.png

when to apply

วันรับสมัคร
วันสอบ
วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1
18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 14 – 15 พฤษภาคม 2559 12 กันยายน 2559
27 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 30 – 31 กรกฎาคม 2559 12 กันยายน 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
19 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 15 – 16 ตุลาคม 2559 9 มกราคม 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
9 – 24 มกราคม 2560 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 24 เมษายน 2560

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2388

545 Comments