กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 2 หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรระดับปริญญาตรี –โทต่อเนื่องศิลปศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึง 29 มกราคม 2560

61 Comments