กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561

มาแล้ว รูปแบบข้อสอบ,จำนวนข้อ และเนื้อหาในการสอบ GAT/PAT ปี 2561
รูปแบบข้อสอบหลักยังคงเป็น ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง  เช่น
รูปแบบข้อสอบ PAT4 ความถนัดสถาปัตย์ เพิ่มจำนวนอัตนัย
เนื้อหาข้อสอบ PAT6 ความทางศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มเนื้อหาการออกแบบ

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT 

รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT

71 Comments