กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตาทั่วไป และ ความสามารมพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไป และ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วไปและ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะรับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัคร ถึง 4 พฤศจิกายน 2559

62 Comments