กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง62 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต มาแล้วจ้า

Screen Shot 2562-01-30 at 00.30.35

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

คณะเทคนิคการแพทย์ รับผู้เข้าศึกษาสำหรับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป(ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือมีคะแนน GAT 50%

หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป หรือมีคะแนน 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์1,ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา) 30%

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ โดยไม่สอบข้อเขียน(ให้แนบผล GPAX, GAT, PAT2, O-Net หรือ 7 วิชาสามัญ) ในวันที่มาสมัครด้วย

(ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย)

หมายเหตุ :
1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องรายงานตัวที่คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ไม่เกิน 08.00 น. (โปรดตรวจสอบ http://www.rsu.ac.th/medtech)

2.ต้องนำใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT2 ที่เป็นฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ชุด มาด้วย จากนั้นเข้ารับการตรวจตาบอดสี

3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำ Portfolio มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์ ถ้านักเรียนมีผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจ หรือเอกสารที่แสดงกิจกรรมต่าง ๆ
ให้นำมาแสดงด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

4.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ของคณะเทคนิคการแพทย์ (http://www.rsu.ac.th/medtech)

 สอบถามรายละเอียด คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์  : 0-2997-2222 ต่อ 1437, 1451  โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1451

กำหนดวันสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3 

สัมภาษณ์รอบที่ 3 วันที่ 8 ก.พ.62

-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 – 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 8 ก.พ.62 เวลา 15.00 น.

-วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 8-15 ก.พ.62

สัมภาษณ์รอบที่ 4 วันที่ 15 มี.ค.62

-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 – 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 15.00 น.

-วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 15-22 มี.ค.62

สัมภาษณ์รอบที่ 5 วันที่ 19 เม.ย.62

-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 – 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 19 เม.ย.62 เวลา 15.00 น.

-วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 19-26 เม.ย.62

สัมภาษณ์รอบที่ 6 วันที่ 3 พ.ค.62

-เวลาสัมภาษณ์ 08.00 – 12.00 น. -วันประกาศผลสอบ วันที่ 3 พ.ค.62 เวลา 15.00 น.

-วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 3-10 พ.ค.62

>> สมัครเรียนได้ที่นี่ <<

1,334 Comments