กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง62 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พยาบาลม.รังสิต62คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
SCHOOL OF NURSING 
ระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
ระดับปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

www.rsu.ac.th/nurse

วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในทุกระดับของการบริการสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เข้าสู่ความเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและวิชาชีพ

พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ โดยการออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านความคิดวิจารณญาณ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในการปฏิบัติงาน ภาษา เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาบทบาทของคณะฯ ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน 
1. ระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
2. ระดับปริญญาโท
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)
3. หลักสูตรเฉพาะทาง
3.1 การพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (ไตเทียม)
3.2 ศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

การรับสมัคร
สนใจรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมที่ www.rsu.ac.th/nurse 
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร. 0-2997-2394
www.rsu.ac.th e-mail: info@rsu.ac.th 
www.facebook.com/rangsituniversity

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล และสำนักงานอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 

ระบบการศึกษา ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 141 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. สามารถเลือกเรียนภาษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 1 ภาษา จากภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น พม่า รัสเซีย อาระบิก รวมทั้ง สามารถสมัครฝึกปฏิบัติงาน/ อบรม ด้านภาษานั้นๆในประเทศเจ้าของภาษา
2. สามารถเลือกทำงานได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
3. สอบตรงโดยการสัมภาษณ์และทดสอบ

ทุนการศึกษา
1. กองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐ (กยศ., กรอ.)
2. ทุนโควตา และทุนของโรงพยาบาล
3. ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต
4. อื่นๆ เช่น ทุนสนับสนุนการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)

หลักสูตรนี้เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เข้าศึกษา ที่สนใจทำงานในโรงพยาบาลนานาชาติ (International Hospital) ในประเทศไทย ในอาเซียน และทั่วโลก โดยเฉพาะ ยุโรป สแกนดิเนเวีย และสหรัฐอเมริกา

 

ระบบการศึกษา ทวิภาค (2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน)
ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 143 หน่วยกิต
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาส เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนและเรียนในหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอยู่ในระดับดี สามารถทำงานในโรงพยาบาลระดับนานาชาติได้
2. มีโอกาสเข้าร่วมฝึกการปฏิบัติการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน ในชั้นปีที่ 4
3. สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันแลกเปลี่ยนในประเทศฟินแลนด์ ออสเตรเลีย เพื่อให้ได้ปริญญาใบที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
3. สอบตรงโดยการสัมภาษณ์และทดสอบ
4. ถ้าผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษให้เข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ที่มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

 

ระบบการศึกษา ทวิภาค
ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิต 38 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
6. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
7. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
8. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด

จุดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสภาการพยาบาล ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในทางคลินิก
2. สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศได้

ทุนการศึกษา
1. ทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย

 

หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์   

แผนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์   รายละเอียดรายวิชา คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากการทดสอบและสัมภาษณ์          

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัสสาขา 0301 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

หรือมีคะแนน GAT 50% และ PAT2 35% และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (รับจำนวน 170 คน)

2.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 2 ภาษา) รหัสสาขา 0302 รับผู้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) 2.50 ขึ้นไป มีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (รับจำนวน 50 คน)

 

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาและรอผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา)

3. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษา ให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

4. การทดสอบความรู้ ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ,แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์,แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

5. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์Facebookคณะพยาบาลศาสตร์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403 โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

 

กำหนดวันทดสอบ และสัมภาษณ์/วันประกาศผลสอบ/วันลงทะเบียนเรียน 

ตั้งแต่ บัดนี้ – 22 ก.พ.62 นักเรียน/นักศึกษา สามารถสอบสัมภาษณ์ ในวันที่มาสมัครเรียน

โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403

สัมภาษณ์รอบที่ 6 วันศุกร์ ที่ 22 ก.พ.62
-เวลาทำแบบทดสอบ 08.30 – 10.30 น. -เวลาสัมภาษณ์ 10.30 – 16.30 น.
-วันประกาศผลสอบ วันที่ 23 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62
สัมภาษณ์รอบที่ 7 วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค.62
-เวลาทำแบบทดสอบ 08.30 – 10.30 น.-เวลาสัมภาษณ์ 10.30 – 16.30 น.
-วันประกาศผลสอบ วันที่ 30 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 1-5 เม.ย.62
สัมภาษณ์รอบที่ 8 วันศุกร์ ที่ 26 เม.ย.62
-เวลาทำแบบทดสอบ 08.30 – 10.30 น. -เวลาสัมภาษณ์ 10.30 – 16.30 น.
-วันประกาศผลสอบ วันที่ 27 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. -วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค.62
1,353 Comments