กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ม.พะเยา

ม.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก

ประจำปีการศึกษา 2561  เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

42 Comments