กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 ทุนผู้นำนักเรียน ม.หอการค้า 2561 ปิดรับ 31 ส.ค. นี้

สำหรับ ทุนหอการค้า ที่กำลังจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคม 60 คือ ทุนผู้นำนักเรียน รับทุนสูงสุด 40000 บาท  โดยผมได้ไปดูที่ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร ประมาณ 3 แสนบาท นั่นหมายความว่า ส่วนลดประมาณ 13%  ถ้าไม่ได้รักในหอการค้า จริงๆ ผมก็แนะนำให้รอสมัคร TCAS ของมหาวิทยาลัยรัฐก่อนครับ เอกชนค่อยสมัครทีหลังยังพอมีทุนเหลือให้เลือกสมัคร  ปล. เอกชนไม่ตัดสิทธ์ TCAS นะ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง

2. เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

3. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป

3. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

4. ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

5. ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. หลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน/ ประธาน / กรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียน

2. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

4. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

1,532 Comments