กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่ วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Arts
– Airline Business  ธุรกิจการบิน
–  Tourism Management  การจัดการท่องเที่ยว
– Hotel Management การจัดการโรงแรม  วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Business Administration
สาขา International Business การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

532 Comments