กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม หาวิทยาลัยศิลปากร

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีมติ เห็นชอบการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (SU-TCAS) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 8,935 คน

รอบที่ 1/1 สมัครโดยยื่น Portfolio วันที่ 29 ก.ย. 2560 – 27 ตุลาคม 2560
รอบที่ 2 โควต้า                                 วันที่ 2 ก.พ. 2561 – 30 มี.ค. 2561

เว็บไซคต์หลัก

454 Comments