กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 ระเบียบการ รับตรง ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 522 คน

สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 

มาแล้วจ้า ระเบียบการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio  รวม 13 คณะ  จำนวน 522 คน

คณะที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขากายอุปกรณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
3. คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตแพทยศาสตร์
4. คณะวิทยาศาตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษทางวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ โครงการทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (นานาชาติ)
9. สำนักวิชาสหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) สาขาธรณีศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาการจัดการ
10. คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
11. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
12. โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
13. คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
804 Comments