กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้ว บางมด 61 รับตรง รอบ 2 รวม 8 โครงการ พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) – วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี

รอบที่ 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 3)

รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

1,186 Comments