กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุน ABAC 2560 “ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้ชื่อว่า “ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ผู้ที่ได้รับ “ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าหน่วยกิต (Tuition Fees) ตามจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตร 4 ปี (หรือ 5 ปี สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งมีมูลค่า ทั้งสิ้น 267,200 ถึง 408,000 บาท (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรับพื้นฐานแบบเข้ม)

ผู้ที่ได้รับ “ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา โดยเฉลี่ยประมาณ 15,550 – 16,500 บาท ต่อภาคการศึกษา (ค่าใช้จ่ายส่วนค่าบำรุงห้องปฏิบัติการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของคณะต่างๆ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องชำระเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาแต่ละคณะ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

18 Comments