กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 >> 4 โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการรับตรง วิธีพิเศษ, โครงการ TSU Smart Engineering , โครงการตามรอยสายตรง , โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ

ม.ทักษิณ

ลำดับ โครงการ
1 โครงการ TSU Smart Engineering ปีการศึกษา 2560
รับหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

ปิดรับ 13 กรกฎาคม 2560

2 โครงการตามรอยสายตรง ปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากผลการเรียนและเอกสารการสมัคร

ปิดรับ 22 พฤษภาคม 2560

3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
พิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ

ปิดรับ 22 พฤษภาคม 2560

4 โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 

ปิดรับ 18 พฤษภาคม 2560

545 Comments