กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารประจำปีการศึกษา 2560?

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

2.  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

 ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ดำเนินการรับสมัคร (ผ่านทางเว็บไซต์)
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินผล
  ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ
  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่   http://www.foodtech.eng.su.ac.th

55 Comments