กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดริยางคศิลป์ และ สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2560

342 Comments