กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ม.แม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ

ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560

1,061 Comments