กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทย์,ทันตะ,เภสัช ม.รังสิต ปี 60 รอบที่ 1 เปิดรับ 1 ก.ย. นี้

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
สมัครสอบเข้าศึกษาแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ
รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 9 พ.ย. 2559

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบ

คณะ/วิทยาลัย รหัสคณะ สาขาวิชา สอบข้อเขียน สอบวิชาเฉพาะ การกำหนด
คะแนนเฉลี่ย
สะสม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์* 1201 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ไม่กำหนด
  1203 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิดสิน) ไม่กำหนด
คณะทันตแพทยศาสตร์ 2301 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ไม่กำหนด
คณะเภสัชศาสตร์ 0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ไม่กำหนด
  0504 สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ ไม่กำหนด

*วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ สามารถเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ S/2560

รหัสวิทยาลัย/คณะ คณะ/วิทยาลัย ชื่อสาขาวิชา ค่า ชุดพละ อุปกรณ์ การแต่งกาย ค่าบำรุงและอื่นๆ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหน่วยกิต รวม เงิน
12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์(เหมาจ่าย)      8,000    275,000  283,000
23  คณะทันแพทยศาสตร์(Bilingual)      20,000    450,000  470,000
05  คณะเภสัชศาสตร์ (บริบาลทางเภสัชกรรม)  720 380  13,800 500  11,400  26,800
  คณะเภสัชศาสตร์  (เภสัชอุตสาหกรรม)  720 380  13,800 500  11,400  26,800

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

  ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000  3,300,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ * 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
คณะเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม) 113,800 226,300 355,100 360,000 358,000 389,000 1,802,200
คณะเภสัชศาสตร์(เภสัชอุตสาหการ) 113,800 226,300 355,100 363,000 363,000 389,000 1,810,200

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www2.rsu.ac.th/News/WEB60301  ข้อมูลดีๆจาก Cr. Unigang

551 Comments