กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 >> 3 โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

รายละเอียดการดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์

1 ระบบรับตรง กสพท
2 ระบบมหิดลรับตรง ดำเนินการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท   เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 59
3 ระบบรับตรงโดยคณะฯ  เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 59

       เอกสารแนบ

         1. การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

             มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ปีการศึกษา 2560 

         2. ข้อมูลการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560  

2,011 Comments